สำหรับไฟล์ PDF สำหรับไฟล์ Word
PDF ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ-พนักงานมหาวิทยาลัย-กรณีขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า Word แบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ-พนักงานมหาวิทยาลัย-กรณีขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า
PDF ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้ขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า) Word ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้ขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า)
PDF ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ-ข้าราชการ Word ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ-ข้าราชการ
PDF แบบฟอร์มลาพักผ่อน ลากิจ ต่างประเทศ_พนักงานมหาวิทยาลัย Word แบบฟอร์มลาพักผ่อน ลากิจ ต่างประเทศ_พนักงานมหาวิทยาลัย
PDFแบบฟอร์มลาพักผ่อนต่างประเทศ_ข้าราชการ Word แบบฟอร์มลาพักผ่อนต่างประเทศ_ข้าราชการ
PDF แบบฟอร์มลากิจต่างประเทศ_ข้าราชการ Word แบบฟอร์มลากิจต่างประเทศ_ข้าราชการ
PDF ลาพักผ่อน ลากิจ ( พนักงานมหาวิทยาลัย) Word แบบฟอร์มลาพักผ่อน ลากิจ_พนักงานมหาวิทยาลัย
PDF ลาพักผ่อน (ข้าราชการ) Word แบบฟอร์มลาพักผ่อน_ข้าราชการ
PDF ลากิจ ลาป่วย คลอดบุตร (ข้าราชการ) Word แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย คลอดบุตร_ข้าราชการ
PDF ขอยกเลิกวันลา Word แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
PDF แบบคำขอหนังสือรับรอง Word แบบคำขอหนังสือรับรอง