บันทึกขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

บันทึกขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

Form_ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (ข้าราชการ)

Form_ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้ขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า)

Form_ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า)