ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่ใช้
 1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งบันทึกผ่าน I-doc ให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบเมื่อถึงเวลาประเมิน  1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ(ทดลองงาน) (พม 38-1)
 2. ภาควิชา/หน่วยงานดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมิน (เอกสารหมายเลข 1 และ 2) จากเว็บไซต์ 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ(อาจารย์) ทดลองงาน (พม 37-1)
 3. ภาควิชา/หน่วยงานทำการประเมินและส่งผลการประเมินกลับ
 4. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ กรอกคะแนนการประเมินลงในระบบ SAP
ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่ใช้
 1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งบันทึกผ่าน I-doc ให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบเมื่อถึงเวลาประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ(ทดลองงาน) (พม 38-1)
 2. ภาควิชา/หน่วยงานดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมิน (เอกสารหมายเลข 1,2 และ 3) จากเว็บไซต์ 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ(อาจารย์) ทดลองงาน (พม 37-1)
 3. ภาควิชา/หน่วยงานทำการประเมินและส่งผลการประเมินกลับ 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ(อาจารย์) ต่อสัญญา (พม 37-3)
4. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ กรอกคะแนนและ %ขึ้นเงินเดือนการประเมินลงในระบบ SAP 4. สัญญาว่าจ้าง
5. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ส่งเอกสารตัวจริงการทดลองงานทั้งสองครั้งให้กับงานบริหารบุคคล จุฬาฯ  (เอกสารหมายเลข1,2,3)
6. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำสัญญาว่าจ้าง 3 ปีให้คณบดีเซ็น
7. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งสัญญาว่าจ้าง (เอกสารหมายเลข 4 )ตัวจริงให้งานบริหารบุคคล จุฬาฯ 1 ฉบับและพนักงาน 1 ฉบับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่ใช้
 1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ทำข้อตกลงการประเมินระหว่างคณบดีและผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข 1) 1. 1AS_พนม_สายวิชาการ-ผู้บริหาร

1.2 AS_ข้าราชการ_สายวิชาการ-ผู้บริหาร

 2. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ทำบันทึกพร้อมแบบประเมินส่งให้คณบดีลงนาม 2. ป.จุฬาฯ 1  ,  23
 3. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งเอกสารการประเมิน (เอกสารหมายเลข 2-5) ให้ผู้บริหารผ่านงานสารบรรณ 3. วศ. พนม.1
4. ภาควิชา/หน่วยงานประเมินและส่งกลับมายังงานบริหารทรัพฯคณะฯ 4. วศ.ขก.-1 (แบบกรอกผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ)
5. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำการประมวลข้อมูลในด้าน การสอน, วิจัย, กิจการนิสิต, บริหารและธุรการ/บริการวิชาการ 5. พม.37-2 สายวิชาการ_
6. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำการประมวลผลที่ได้มาสรุปคะแนน 6. บันทึกนำส่งบัญชีเลื่อนเงินเดือน
7 . คณบดีประเมินในฐานะผู้บังคับบัญชา 7. คำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
8 .การประเมินการปฏิบัติงาน เลือก ผู้บริหาร 1.  AS-วศ.-1 (สายวิชาการ)

2. วศ.พนม.-1 (แบบกรอกผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)

3. วศ.พนม.2_(สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน) 

9 . นำคะแนนประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
10 . งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งใบคะแนนประเมินและสรุปผลให้ผู้บริหารทุกหน่วยรับทราบ
11 . งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯดึงข้อมูลจากระบบ SAP มาตรวจสอบ วงเงิน,%, สิทธิ์
12 . งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำคะแนนประเมินจากคณบดีกรอกใส่ไฟล์ excel
13. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯกรอกข้อมูล (คะแนน,%) ลงในระบบ SAP
14. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ นำคะแนนและ % ขึ้นเงินเดือนมาทำเป็นบัญชีขึ้นเงินเดือนแยกประเภท

– วิชาการ

– วิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะ

– ทั่วไป

15. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ทำบันทึกบัญชีเลื่อนเงินเดือน (เอกสารหมายเลข 6) จัดส่งให้จุฬาฯ
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯจัดทำคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนแล้ว ส่งให้หน่วยบริหารทรัพฯคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7)
17. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯจัดส่งคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนให้สำนักคณบดี
18. รองคณบดีเซ็นรับทราบละส่งกลับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่ใช้
1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำข้อตกลงภาระงาน (เอกสารหมายเลข 1) ระหว่างผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ 1. AS_ข้าราชการ_สายวิชาการ

2.AS_ข้าราชการ_สายปฏิบัติการ

 2. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำบันทึกพร้อมแบบประเมินส่งให้รองคณบดีลงนาม 2. ป.จุฬาฯ  1  ,  23
 3. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งเอกสารการประเมิน (เอกสารหมายเลข 2-4) ผ่านงานสารบรรณ 3. แบบ วศ. ขก.1
4. ภาควิชา/หน่วยงานประเมิน (เอกสารหมายเลข 2-4) และส่งกลับมายังงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ 4. ไฟล์สิทธิ์การเลื่อนเงินเดือน วงเงิน  คะแนน  %การเลื่อนเงินเดือน
5. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ทำการประมวลข้อมูลในด้าน

การสอน, วิจัย, กิจการนิสิต, บริหารและธุรการ/บริการวิชาการ

5. บันทึกนำส่งบัญชีเลื่อนเงินเดือน
6. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ นำการประมวลผลที่ได้มาสรุปคะแนนให้คณบดีลงนามรับทราบ 6. คำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
7. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ดึงข้อมูลจากระบบ SAP มาตรวจสอบ วงเงิน,% การขึ้นเงินเดือน
8. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำคะแนนประเมินจากคณบดีกรอกใส่ไฟล์ excel
9. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯกรอกข้อมูล (คะแนน,%การขึ้นเงินเดือน) ลงในระบบ SAP
10. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำคะแนนและ % ขึ้นเงินเดือนมาทำเป็นบัญชีเลื่อนเงินเดือนแยกประเภท

– วิชาการ

– วิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะ

– ทั่วไป

11. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำบันทึกจัดส่งให้จุฬาฯ  (เอกสารหมายเลข 5)
12. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯทำคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน(เอกสารหมายเลข 6) แล้วส่งให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ
13. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯจัดส่งคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนให้สำนักคณบดี
14. รองคณบดีเซ็นรับทราบและส่งกลับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่ใช้
 1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำบันทึกแจ้งพร้อมแบบประเมินส่งให้รองคณบดีลงนาม 1. แบบเสนอชื่อผู้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินงบฯ
 2. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งเอกสารการประเมิน (เอกสารหมายเลข 1,2) ผ่าน I-doc ให้ภาควิชา/หน่วยงาน 2. แบบเสนอชื่อผู้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินนอกงบฯ
 3. ภาควิชา/หน่วยงานประเมิน (เอกสารหมายเลข 1,2) และส่งกลับมายังงานบริหารทรัพฯคณะฯ 3. บันทึกนำส่งบัญชีเลื่อนเงินเดือน
4. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำการประมวลข้อมูลในด้าน                                                                             การสอน, วิจัย, กิจการนิสิต, บริหารและธุรการ/บริการวิชาการ 4. คำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
5. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำการประมวลผลที่ได้มาสรุปคะแนนให้คณบดีลงนามรับทราบ
6 . งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯส่งใบคะแนนประเมินและสรุปผลให้ภาควิชารับทราบ
7 . งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯดึงข้อมูลจากระบบ SAP มาตรวจสอบ วงเงิน,%, สิทธิ์
8 . งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำคะแนนประเมินจากคณบดีกรอกใส่ไฟล์ excel
9. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯปริ้นไฟล์ excel ให้ภาควิชา/หน่วยงานคิด % การเลื่อนเงินเดือนจากคะแนนประเมิน
10. ภาควิชา/หน่วยงาน คิด % การเลื่อนเงินเดือนจากคะแนนประเมิน และส่งกลับมายังงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ
11. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯกรอกข้อมูล (คะแนน,%) ลงในระบบ SAP
12. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำคะแนนและ % ขึ้นเงินเดือนมาทำเป็นบัญชีขึ้นเงินเดือนแยกประเภทเงินงบฯ และเงินนอกงบฯ
13. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำบันทึกนำส่งบัญชีเลื่อนเงินเดือน (เอกสารหมายเลข 3) จัดส่งให้สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  จุฬาฯ
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ ทำคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน (เอกสารหมายเลข 4) ส่งให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ
15. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ จัดส่งคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนให้สำนักคณบดี
16. รองคณบดีเซ็นรับทราบละส่งกลับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่ใช้
 1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ทำบันทึกแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเพื่อเตรียมการประเมินผ่าน I-doc(ประเมินครั้งที่ 1) พร้อมทำข้อตกลงการประเมิน 1. AS_พนม_สายวิชาการ
 2. ภาควิชา/หน่วยงาน ทำการประเมิน (เอกสารหมายเลข 1-3) แล้วเก็บไว้ 2. วศ.พนม.1_(สายวิชาการ)
 3. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯทำบันทึกแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเพื่อเตรียมการประเมินผ่าน I-doc (ประเมินครั้งที่ 2) 3.พม.37.1 (2) สายวิชาการ_ผู้บริหาร
4. ภาควิชา/หน่วยงานประเมิน (เอกสารหมายเลข 1-3) และส่งกลับมายังงานบริหารทรัพฯคณะฯ 4. บันทึกแจ้งการเลื่อนเงินเดือน
5. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ กรอกคะแนนประเมินลงในไฟล์ excel 5. คำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
6. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ดึงข้อมูลวงเงิน % การเลื่อนเงินเดือนจากระบบ SAP พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน
7. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ทำบันทึกแจ้งภาควิชา/หน่วยงานและส่งไฟล์ excel
8. ภาควิชา/หน่วยงานจัดทำ % การเลื่อนเงินเดือนลงในไฟล์ excel และส่งกลับ
9. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ รวบรวมให้อยู่ในภาพรวมของคณะฯ
10. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯประชุมเข้ากรรมการการประเมินกลางและสรุปผล
11. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำผลการประชุม (คะแนน,%) กรอกลงในระบบ SAP
12. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯนำคะแนนและ % ขึ้นเงินเดือนมาทำเป็นบัญชีขึ้นเงินเดือนเข้ากรรมการคณะ
13. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ ทำบันทึกแจ้งการเลื่อนเงินเดือน (เอกสารหมายเลข 4) ให้สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯทำคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน (เอกสารหมายเลข 5) ส่งให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะฯ
15. รองคณบดีเซ็นรับทราบละส่งกลับ